Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, en mijn wettelijke plicht (WGBO), om een dossier van u aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Wilt u inzage in uw gegevens en/of deze (vroegtijdig) vernietigd hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

De gegevens uit uw dossier kunnen daarnaast voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.
- De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: NAW-gegevens, geboortedatum, datum behandeling, omschrijving behandeling: haptotherapie en de kosten van de behandeling

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen of opmerkingen hoor ik dat graag. Iet Schilder - Verboom, GZ-Haptotherapeut